COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Atributii:


 • Asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar contabile în conformitate cu dispoziţiile legale;


 • Urmăreşte, periodic, realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor precum şi respectarea disciplinei de plan şi a celei financiarez;


 • Asigură întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu şefii serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei, urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziţie;


 • Asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului şi dispune sau propune măsuri, potrivit legii, pentru soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea şi plata acestora;


 • Urmăreşte vărsarea, la termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice;


 • Raportează, lunar, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;


 • Face propuneri de modificări de alocaţii bugetare, pe care le înaintează consiliului judeţean;


 • Organizează contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi fonduri cu destinaţie specială, prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare;


 • Răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi a priorităţilor de finanţare, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor programului de cheltuieli aprobaţi, precum şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a altor purtători de informaţii;


 • Analizează şi avizează documentaţia aferentă cu ocazia organizării licitaţiilor, perfectării unor contracte sau lansării unor comenzi, prin care se angajează patrimoniul instituţiei cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;


 • Urmăreşte execuţia contractelor comerciale semnate de instituţie, la termenele şi în condiţiile contractuale stabilite;


 • Asigură întocmirea, prelucrarea şi ţinerea în actualitate a procedurilor operaţionale scrise, emise în reglementarea activităţii specifice;


 • Intocmeşte documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ale instituţiei, îndrumă şi controlează modul de punere în aplicare a acestora;


 • Propune efectuarea inventarierii la termenele stabilite şi în conformitate cu dispoziţiile legale;


 • Indeplineşte sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrităţii patrimoniului şi recuperarea operativă a prejudiciilor cauzate instituţiei şi a altor debite;


 • Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu dispoziţiile legale;


 • Aduce la cunoştinţă personalului, în părţile ce-l privesc, dispoziţiile actelor normative din domeniul activităţii financiarcontabile;


 • Asigură îndeplinirea sarcinilor de competenţa sa cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi a celui ierarhic operativ-curent;


 • Efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în conformitate cu dispoziţiile legale;


 • Tine evidenţa ştampilelor, matriţelor, patriţelor şi sigiliilor din dotarea proprie şi a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, verificând existenţa şi modul de folosire a acestora.


 • Intocmeşte, ţine evidenţa şi asigură avizarea documentelor contabile primare privind existenţa şi mişcarea bunurilor din patrimoniul instituţiei.


 • Intocmeşte, ţine evidenţa şi asigură avizarea documentelor contabile primare privind existenţa şi mişcarea bunurilor din patrimoniul instituţiei.


 • Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al instituţiei, din documentele rezultate din activitatea de profil;


 • Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;


 • Indeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea instituţiei sau rezultate din legi şi alte acte normative.